Horsens Nørrestrand

Nørrestrand , Horsens 

Horsens Nørrestrand 

Horsens Nørrestrand er i dag en lavvandet sø, som er adskilt fra Horsens Fjord ved en sluse i Stensballe Sund. Nørrestrand er beliggende umiddelbart nord for Horsens by med bymæssig bebyggelse langs den sydlige bred og agerland med spredt bebyggelse langs den nordlige bred. Adgangsforholdene til Nørrestrand må betegnes som særdeles gode. 

Naturen ved Horsens Nørrestrand er meget varieret. Der er store sammenhængende områder med rørskov. Desuden er der fugtigt krat og sumpet skov, primært langs naturstien på sydsiden. Enkelte steder findes skovlignende bevoksning. Endvidere er der engarealer, blandt andet i vestenden, ved Lindskov Knude og på nordsiden nord og nordvest for fugletårnet. Små kær findes enkelte steder, blandt andet skjult i rørskoven i østenden. Selve vandfladen dækker nu et areal på ca. 120 ha. Tidligere var det større (i 1945 var der 140 ha), men rørskoven har spist en del i løbet af de seneste ca. 20 år. 

Blandingen af mange forskellige naturtyper giver særdeles gode betingelser for et varieret og afvekslende dyre- og planteliv, som viser sig ved en umådelig stor artsrigdom. 

Nørrestrand blev udlagt som vildtreservat den 1/7 1977. Indtil den 1/4 1982 var jagt tilladt på vandet i den nordlige del af reservatet, men nu er hele reservatet totalfredet, og det er ikke længere tilladt at drive jagt på Nørrestrand. Jagt er dog fortsat tilladt på de privat ejede arealer på nordsiden, men jagttrykket er heldigvis så småt, at det næppe har indflydelse på dyrelivet ved Nørrestrand. 

Selv om Nørrestrand ligger tæt ved byen er der kun få mennesker, som benytter sig af den enestående mulighed for en tur ud i naturen. De mennesker, der går tur ved Nørrestrand, er mest folk fra de nærliggende villakvarterer og folk, som lufter hunde. De fleste har forstået, at hunde skal føres i snor, men der er et fåtal, som på trods af skiltningen “Hund i snor“, ikke kan eller vil forstå, at der også gælder regler for netop deres hund(e), som får lov til at strejfe rundt i området. Det er en meget forstyrrende faktor, som godt kunne undværes. 

Der har i tidens løb været fremsat mange forskellige forslag om færdslen ved Nørrestrand, men heldigvis – for naturens skyld – er de fleste af disse endt i mølposen igen. Et af forslagene, som kunne have haft en enorm negativ indvirkning på fugle- og dyrelivet, gik ud på at etablere en sti langs vandet hele vejen rundt om søen. Det ser heldigvis ud til, at dette projekt er ”glemt” og at stien på nordsiden ikke bliver til noget. Det eneste fra dette forslag, der er blevet til noget, er en træbro over Hansted Å i vestenden. Nu har fuglene og dyrene stadigvæk fred og ro, bortset fra en smule færdsel (og jagt) fra de lokale beboere på landejendommene på nordsiden, i den ene halvdel af området, og det er godt. 

Til gengæld er det ikke så godt, at Nørrestrand ind imellem bruges af såvel kano- som kajakroere. Disse forstyrrer fuglene på vandet, så de flyver forvirrede rundt – det er helt galt, når disse roere jagter fuglene, så de ikke kan finde et sted at gå ned – det har jeg faktisk set nogle gange. Jeg har nævnt dette problem overfor myndighederne, men det er nok desværre ikke muligt at udstede et forbud mod den slags fritidssejlads. Det gør i øvrigt ikke noget at folk bruger Nørrestrand, heller ikke til en sejltur, men det burde kunne foregå på naturen præmisser. Fiskerne, som sejler på Nørrestrand, når de tømmer (eller arbejder med) deres ruser og garn forstyrrer ikke fuglene. Fuglene vænner sig tilsyneladende meget hurtigt til deres robåde, og de svømmer bare stille og roligt væk. En enkelt fisker har tilladelse til at sejle med motor, men det påvirker heller ikke fuglene, da det foregår meget, meget langsomt og fuglene “kender” ham. 
Til gengæld foregår det ikke fredeligt, når Fiskerikontrollen er på inspektion – i en “speedbåd” med fuld fart fremad og uden hensyntagen til naturen på stedet. Man skulle tro, det godt kunne gøres lidt mere roligt – fiskegarnene og ruserne flytter sig ikke. Netop en offentlig myndighed burde være et godt eksempel. Det gælder dog ikke i dette tilfælde. 

 

Fugletårnet ved Nørrestrand 

I begyndelsen af maj 1991 blev fugletårnet ved Nørrestrand indviet. Det brændte den 19. september 1996. I foråret 1997 opførtes derfor et nyt tårn – det nuværende. Fra tårnet, som ligger ved foden af Lindskov Knudes nordende er der god udsigt til især den østlige del af området, mens udsigten til den vestlige del nu er vanskeliggjort af en gruppe træer, som naturligt nok i løbet af de ca. 15 år har vokset sig nogle meter højere. 

I vinterhalvåret (november/december – marts/april) ses ofte Lille Skallesluger fra fugletårnet. Den Lille Skallesluger er en af de fornemme vintergæster på lokaliteten, som sandsynligvis er det sted i det østlige Jylland, som huser den største overvintrende bestand af denne art. Rekorden er 102 fugle, som optaltes den 2. januar 2004. Af andre vintergæster, som ses fra fugletårnet kan nævnes Stor Skallesluger, Bjergand, Taffeland, Troldand, Hvinand og Pibeand. 
Om efteråret (juli/august – september/oktober) er fugletårnet et fremragende sted at observere bl. a. Fiskeørn fra – Fiskeørnen(e) sidder ofte på en af “bundgarnspælene” i den østlige del af “søen”. Nørrestrand huser endvidere meget store flokke af Grågås om efteråret. Disse ses oftest fra fugletårnet. 
Forår og sommer ses flere af områdets ynglefugle, bl. a. Rørhøg. Desuden ses og høres flere af områdets sangere og øvrige småfugle, bl. a. Skægmejse, ofte fra eller lige omkring fugletårnet. 


 

image_proxy 14